tameMe

GENERÁLNE PLNOMOCENSTVO

MANUÁL

(ďalej len „Splnomocniteľ“)

týmto splnomocňuje

(ďalej len „Splnomocnenec“)

aby Splnomocnenec zastupoval Splnomocniteľa a uskutočňoval v jeho mene a na jeho účet akékoľvek právne, procesné, ako aj faktické úkony vo vzťahu k akýmkoľvek orgánom verejnej moci vrátane orgánovej verejnej správy, príslušným inštitúciám a právnickým osobám vrátane poštového podniku, banky, poskytovateľov akýchkoľvek služieb v bežnom rozsahu, vrátane služieb zdravotnej starostlivosti, ako aj vo vzťahu k akýmkoľvek fyzickým osobám, preberal akékoľvek písomnosti vrátane písomností určených do vlastných rúk, prijímal a uskutočňoval plnenia v bežnom rozsahu, podával podania, uzatváral a ukončoval zmluvné vzťahy v bežnom rozsahu, najmä, nie však výlučne, na (zaškrtnuté platí):

Toto plnomocenstvo neslúži na konanie v mene Splnomocniteľa na účely uzatvorenia zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a na účely zápisu prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, ani iných úkonov v súvislosti s nehnuteľnosťami (zriadenie záložného práva, vecného bremena, atď.), ani uzatvorenie zmluvy o pôžičke či úvere v mene Splnomocniteľa.

Splnomocnenec nie je oprávnený substitučne splnomocniť v celom rozsahu alebo sčasti tohto plnomocenstva tretie osoby, aby konali v mene a na účet Splnomocniteľa (s výnimkou advokáta).

Plnomocenstvo sa udeľuje na dobu neurčitú.

V , dňa .Úradne osvedčený podpisÚradne osvedčený podpis

Listinný dokument môže byť konvertovaný do elektronickej formy a nie je nutné ho mať fyzicky k dispozícii.

Vypracoval: Balance Counsels, s.r.o., Advokátska kancelária www.balancecounsels.sk email: balance.counsels@pm.me Mgr. Simona Uhrinová, konateľka a advokátka

Powered by:

Paralelná Polis

This work is licensed under a CC0 1.0 Universal