tameMe

GENERÁLNE /VŠEOBECNÉ/ PLNOMOCENSTVO – MANUÁL

Generálne (všeobecné) plnomocenstvo znamená, že splnomocnenca splnomocňujeme na všetky právne úkony v bežnom rozsahu (obdobné zákonnému splnomocneniu, ktoré vyplýva manželom zo zákona – vzájomné zastupovanie v bežných veciach), a na špeciálne úkony, ktoré sú vo vzore generálneho plnomocenstva výslovne vymenované. Generálne plnomocenstvo nemožno použiť na úkony, pri ktorých sa zákonom vyžaduje osobitné plnomocenstvo (osobitné v zmysle špeciálne, napr. na zastupovanie pred Ústavným súdom musíte udeliť advokátovi plnmocenstvo, kde bude výslovne napísané, že sa udeľuje na zastupovanie pred Ústavným súdom). Na všetky ostatné úkony by malo stačiť generálne plnomocenstvo. Vo vzore je vylúčený predaj a kúpa nehnuteľnosti a uzatvorenie zmluvy o úvere a pôžičke.

Upozornenie: Generálne plnomocenstvo Vám umožní vybavovať za partnera v jeho mene bežné úkony. Udelenie takého plnomocenstva je veľkým prejavom dôvery jeden k druhému, nakoľko splnomocnenec môže za partnera robiť rôzne úkony, pričom tretia strana nemusí vedieť, či splnomocnenec má na tento úkon aj reálne súhlas od partnera. Všetky úkony by mali byť urobené vždy po vzájomnej dohode, inak sa splnomocnenec vystavuje riziku zodpovednosti za škodu, prípadne až trestnoprávnym následkom.

Ak nechcete partnera splnomocniť „na všetko“, ale len na vybrané úkony, plnomocenstvo bude potrebné upraviť. Odporúčame, aby ste ho neupravovali sami, ale poradili sa s advokátkou, ktorá Vám ochotne dokument upraví a poradí.

V praxi sa tiež často stáva, že generálne plnomocenstvo akceptované nie je, preto sme v dokumente pre istotu výslovne vymenovali niektoré úkony. Napriek tomu niektoré inštitúcie, napr. pošty, banky, atď. pre zjednodušenie a urýchlenie procesov vyžadujú udelenie plnomocenstva na ich vlastnom formulári, aj keď podľa zákona by mali akceptovať generálne plnomocenstvo, resp. akékoľvek iné plnomocenstvo, z ktorého je zrejmé, že splnomocnenec je reálne splnomocnený na daný úkon. Plnomocenstvo budete preto musieť vystaviť špeciálne pre nich na ich vlastných formulároch. Formuláre sú dostupné na internete (viď nižšie) alebo priamo v úrade / pobočke.

Manuál:

  1. DOPLNIŤ ÚDAJE: Do plnomocenstva je potrebné na začiatku dokumentu vyplniť osobné údaje oboch partnerov (zastúpeného aj toho kto bude zastupovať) – meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia a uviesť občianstvo. Ďalšie osobné údaje netreba dopĺňať lebo budú súčasťou osvedčovacej doložky notára / matriky, ktorá sa pripevnú k dokumentu po úradnom osvedčení podpisov.
  2. DOPLNIŤ PODPISOVÝ RIADOK: aby bolo jasné, komu podpis patrí, pod podpisový riadok v oboch prípadoch doplňte meno a priezvisko.
  3. VYPUSTIŤ NIEKTORÉ ÚKONY: ak nebude chcieť splnomocniť partnera na niektoré úkony, napr. informovanie sa v bankách, predaj a kúpa auta, a pod., z dokumentu tieto úkony vymažte. Pre istotu sa radšej vždy poraďte s advokátkou Paralelnej Polis.
  4. VYTLAČIŤ: Dokument je potrebné vytlačiť minimálne 2 krát, a ísť k notárovi / na matriku. Dokument odporúčame vytlačiť a dať si na ňom overiť podpis na minimálne 2 origináloch preto, lebo je dosť možné, že si ho inštitúcie, úrady, orgány, atď. budú chcieť nechať u seba v spise ako dôkaz, že ste konali na základe plnomocenstva (aby Vám aspoň jeden originál vždy ostal), napr. pri schôdzi vlastníkov musíte plnomocenstvo odovzdať. Preto sa v takýchto prípadoch udeľuje plnomocenstvo len na tieto účely a to sa odovzdá (nemusia všetci vlastníci vidieť, aký rozsah splnomocnení ste partnerovi udelili – ak to chcete riešiť takto osobitne mimo generálneho plnomocenstva, kontaktujte advokátku Paralnej Polis).
  5. PODPÍSAŤ a PODPIS OSVEDČIŤ: pred notárom / matrikou sa splnomocniteľ (ten kto udeľuje plnomocenstvo) preukáže občianskym preukazom, dokument podpíše na podpisový riadok (pod podpisovým riadkom uviedol meno a priezvisko podpisujúceho podľa bodu 2.) a notár / zamestnanec matriky osvedčí len podpis splnomocniteľa. Splnomocnenec, teda ten kto podpisom prijíma plnomocenstvo, podpis neosvedčuje (stačí obyčajný podpis na podpisový riadok, nad svoje meno a priezvisko doplnené podľa bodu 2.).
  6. ZAPLATIŤ ZA OSVEDČENIE PODPISU: osvedčenie podpisov je platená služba v sume cca 2-3 eurá za jeden podpis (na matrike býva poplatok nižší ako u notára, ale nemusí to byť pravidlom).
  7. OSKENOVAŤ: Odporúčame originál (ideálne vždy každého oficiálneho dokumentu) ihneď naskenovať – tento postup umožní, že ho budete mať vždy pri sebe aspoň v digitálnej podobe (napr. v mobilnom telefóne) a môžete sa ním kedykoľvek preukázať; taktiež Vám ostane k dispozícii aspoň v digitálnej podobe aj v prípade jeho straty, zničenia, alebo ak by si Váš originál chcel príslušný úrad, orgán, inštitúcia, atď. ponechať ako dôkaz, že ste konali na základe plnomocenstva (toto bude skôr pravidlom, preto je vhodné vyhotoviť viac ako jeden originál).

Osobitné splnomocnenie:

Vypracoval: Balance Counsels, s.r.o., Advokátska kancelária www.balancecounsels.sk email: balance.counsels@pm.me Mgr. Simona Uhrinová, konateľka a advokátka

Powered by:

Paralelná Polis

This work is licensed under a CC0 1.0 Universal