tameMe

ČESTNÉ VYHLÁSENIE BLÍZKYCH OSÔB

MANUÁL

a

týmto čestne vyhlasujeme, že od zdieľame a staráme sa o spoločnú domácnosť, spoločne hospodárime s finančnými prostriedkami, navzájom poznáme svoj zdravotný stav, a navzájom sa zastupujeme pri vykonávaní bežných aj iných ako bežných vecí na základe vzájomne udelenej plnej moci; a že v dôsledku toho spĺňame zákonné podmienky vyžadované v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, t.j. sme si navzájom blízkymi osobami, nakoľko ujmu, ktorú by utrpel jeden z nás, by druhý na základe týchto okolností dôvodne pociťoval ako svoju vlastnú. Na základe vyššie uvedeného nám ako blízkym osobám a druhom vzájomne vyplývajú všetky zákonom priznané práva pre blízku osobu a druha, najmä, nie však výlučne:

V , dňa .Úradne osvedčený podpisÚradne osvedčený podpis

Listinný dokument môže byť konvertovaný do elektronickej formy a nie je nutné ho mať fyzicky k dispozícii.

Vypracoval: Balance Counsels, s.r.o., Advokátska kancelária www.balancecounsels.sk email: balance.counsels@pm.me Mgr. Simona Uhrinová, konateľka a advokátka

Powered by:

Paralelná Polis

This work is licensed under a CC0 1.0 Universal