tameMe

ČESTNÉ VYHLÁSENIE BLÍZKYCH OSÔB – MANUÁL

Osoba blízka je podľa Občianskeho zákonníka príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Osobou blízkou sú si navzájom najčastejšie tí, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, spoločne hospodária a preto by ujmu, ktorú utrpí jeden, druhý dôvodne pociťoval ako svoju vlastnú (napr. ak jeden partner príde o prácu, zníži sa tým príjem do spoločného rozpočtu a touto ujmou trpí aj druhý partner).

Upozornenie: Vzťah medzi blízkymi osobami je v zásade potrebné preukázať, nestačí len obyčajné vyhlásenie (aj keď v praxi bude záležať na vôli toho, kto to posudzuje). Musia reálne byť preukázané podmienky, na základe ktorých sú si osoby navzájom blízke. Čestné vyhlásenie však môže byť jedným z dôkazov ako preukázať tento vzťah. Príslušné štátne orgány, orgány verejnej správy, inštitúte, policajný zbor, atď. ho môžu aj nemusia akceptovať, kým sa nepreukáže reálne tento vzťah, ktorý sa deklaruje čestným vyhlásením. V každom prípade je lepšie takéto čestné vyhlásenie podpísané oboma partnermi mať a v prípade potreby sa ním preukázať, ako ho nemať a ústne jednostranne vyhlasovať, že vzťah blízkych osôb existuje, najmä ak druhý partner nebude prítomný, aby to potvrdil.

V prípade druh/družka zákon vôbec tieto pojmy nedefinuje, ale spája s nimi nejaké práva. Preto v týchto prípadoch by malo stačiť podpísané čestné vyhlásenie (napr. druh obvineného má automaticky právo odmietnuť vypovedať trestného konaní, a pod.).

Manuál k vzoru čestného vyhlásenia:

  1. DOPLNIŤ ÚDAJE: Do čestného vyhlásenia je potrebné na začiatku dokumentu vyplniť osobné údaje oboch partnerov – meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia a uviesť občianstvo. Ďalšie osobné údaje netreba dopĺňať lebo budú súčasťou osvedčovacej doložky notára / matriky, ktorá sa pripevnú k dokumentu po úradnom osvedčení podpisov.
  2. DOPLNIŤ DÁTUM SPOLUŽITIA: doplniť dátum, odkedy spolu žijete vspoločnej domácnosti. Tento dátum je potrebný pre niektoré práva, ktoré sa viažu na určité obdobie spolužitia v domácnosti (napr. 1 rok pred smrťou v prípade zákonného dedenia). Ak spolu nežijete v spoločnej domácnosti, ale podieľate sa na spoločných nákladoch a žijete spolu, môžete byť blízkymi osobami. Vašu situáciu a úpravu čestného vyhlásenia v takomto prípade konzultujte s advokátkou Paralelnej Polis.
  3. DOPLNIŤ PODPISOVÝ RIADOK: aby bolo jasné, komu podpis patrí, pod podpisový riadok v oboch prípadoch doplňte meno a priezvisko.
  4. VYTLAČIŤ: Dokument je potrebné vytlačiť aspoň 2 krát (pre každého partnera jeden) a ísť k notárovi / na matriku.
  5. PODPÍSAŤ a PODPIS OSVEDČIŤ: pred notárom / matrikou sa obidvaja partneri preukážu občianskym preukazom, dokument obidvaja podpíšu na podpisové riadky (pod podpisovým riadkom uvediete meno a priezvisko podpisujúceho podľa bodu 3.) a notár / zamestnanec matriky podpis osvedčí.
  6. ZAPLATIŤ ZA OSVEDČENIE PODPISU: osvedčenie podpisov je platená služba v sume cca 2-3 eurá za jeden podpis, spolu teda cca 6 eur (na matrike býva poplatok nižší ako u notára, ale nemusí to byť pravidlom)
  7. OSKENOVAŤ: Odporúčame originál (ideálne vždy každého oficiálneho dokumentu) ihneď naskenovať – tento postup umožní, že ho budete mať vždy pri sebe aspoň v digitálnej podobe (napr. v mobilnom telefóne) a môžete sa ním kedykoľvek preukázať; taktiež Vám ostane k dispozícii aspoň v digitálnej podobe aj v prípade jeho straty, zničenia, alebo ak by si Váš jediný originál chcel príslušný úrad, orgán, inštitúcia, atď. ponechať ako dôkaz, prečo Vám priznal postavenie blízkej osoby.

Vypracoval: Balance Counsels, s.r.o., Advokátska kancelária www.balancecounsels.sk email: balance.counsels@pm.me Mgr. Simona Uhrinová, konateľka a advokátka

Powered by:

Paralelná Polis

This work is licensed under a CC0 1.0 Universal