tameMe

ZÁVET – MANUÁL

Závet môžeme spísať v 3 formách:

 1. Vo forme notárskej zápisnice – tento model odporúčame prednostne.
  • Notár je odborníkom na závety a pripraví Vám ho na mieru, poradí a poskytne konzultáciu, za obsah závetu zodpovedá,
  • Závet notár automaticky uloží do centrálneho notárskeho registra závetov, takže máte istotu, že sa váš závet nestratí, nedostane do nepovolaných rúk alebo nezničí,
  • Po vašej smrti súd konajúci o dedičstve hneď medzi prvými úkonmi zistí, či sa v centrálnom registri závetov nachádza váš závet,
 2. Inak ako vlastnoručne – závet spísaný na počítači musí byť podpísaný vlastnou rukou poručiteľa (toho kto odkazuje majetok v závete) za súčasnej prítomnosti dvoch svedkov, ktorí musia závet tiež podpísať (vzor tohto záveru sme zverejnili, tento manuál je manuálom k tomuto vzoru)
  • Svedkami môžu byť iba osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony.
  • Svedkami nemôžu byť:
   • osoby nevidomé, nepočujúce, nemé osoby,
   • tie osoby, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle zachytenej v závete robí, a
   • osoby, ktoré majú podľa závetu dediť alebo osoby im blízke, ani
   • zákonní dedičia a osoby im blízke (= ak ste dedič alebo osoba blízka dedičovi, nemôžete byť svedkom pri spísaní závetu)
 3. Vlastnoručný závet – vlastnou rukou si prepíšte zverejnený vzor závetu.
  • musí byť celý napísaný vlastnou rukou, na konci musí byť uvedený dátum (deň, mesiac a rok) jeho spísania a musí byť podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný. Vtedy nemusia byť prítomní pri spisovaní závetu žiadni svedkovia.

Upozornenie

! SPOLOČNÝ ZÁVET VIACERÝCH OSÔB JE NEPLATNÝ. Majetok môže závetom odkázať len jedna osoba inej osobe alebo osobám. PODMIENKY V ZÁVETE nemajú žiadne právne účinky (napr. zdedí, ak sa bude správať určitým spôsobom). Žiadne podmienky preto do závetu nedávajte.

Závet sa zrušuje:

Manuál k zverejnenému vzoru (iný ako vlastnoručný závet – bod 2) vyššie):

 1. V počítači doplňte v závete svoje osobné údaje
 2. Vyplňte závet:
  • určte dediča a vyplňte jeho údaje a
  • určte majetok, ktorý mu chcete odkázať (všetok svoj majetok, ktorý budete vlastniť v čase svojej smrti alebo len časť majetku alebo len konkrétne veci, napr. len byt alebo auto alebo zberateľskú sadu mincí)
 3. Vyplňte dátum spísania závetu (deň, mesiac a rok)
 4. Závet vyplňte pred dvomi súčasne prítomnými svedkami alebo o vyplnenom závete prehláste, že predstavuje vašu poslednú vôľu, a to pred dvomi súčasne prítomnými svedkami
 5. Vyplňte na závet mena oboch svedkov.
 6. Závet vytlačte, vlastnoručne podpíšte vy ako poručiteľ a aj obidvaja svedkovia Upozornenie: Závet radšej uložte u notára (do centrálneho notárskeho registra závetov); ak nechcete platiť za jeho uloženie u notára, závet uložte na bezpečnom mieste (ideálne u osoby, ktorej dôverujete a ktorá predloží závet notárovi po vašej smrti), prípadne ho odovzdajte priamo vášmu partnerovi ako dedičovi (v tomto prípade treba myslieť na situáciu, kedy vzťah zanikne a partner bude stále disponovať vašim závetom)

Pozor na neopomenuteľných dedičov:

Ak máte deti, tie vždy budú po vás dediť, pokiaľ nedošlo k ich vydedeniu. Ak sú vaše deti maloleté (do 18 r.), musia dostať svoj celý zákonný podiel, plnoleté deti musia dostať polovicu svojho zákonného podielu. Časť závetu alebo celý závet, ktorý nerešpektuje zákonné podiely detí, je neplatná/ý. Príklad: Máte partnera a jedno 12-ročné dieťa, ktoré žije s vašou bývalou partnerkou. Celý svoj majetok odkážete závetom svojmu súčasnému partnerovi. Závet bude neplatný lebo dieťa má právo na svoj zákonný podiel, ktorý je v tomto prípade celý váš majetok, keďže vaše dieťa je váš jediný zákonný dedič.

PRED SPÍSANÍM ZÁVETU SA PRE ISTOTU VŽDY PORAĎTE S ADVOKÁTOM ALEBO ZÁVET SPÍŠTE U NOTÁRA

V Bratislave dňa 10.9.2020

Vypracoval: Balance Counsels, s.r.o., Advokátska kancelária www.balancecounsels.sk email: balance.counsels@pm.me Mgr. Simona Uhrinová, konateľka a advokátka

Powered by:

Paralelná Polis

This work is licensed under a CC0 1.0 Universal